Park „Kanał Augustowski” » Dla inwestorów » Rejestracja
 

Specjalny park turystycznо-rekreacyjny „Kanał Augustowski”

Русский | English | Polski
   
   
   
Główna Kontakt Wiadomości  
Feedback
 
 
 
 
 
 
park „Kanał Augustowski”
Ogólna informacja
Zdjęcia
Teren parku
Dla turystów
Rodzaje turystyki
Trasy turystyczne
Wiza i paszport
Służba celna
Transport
Ubezpieczenie
Klimat/ Czas/ Pieniędze/ Języki
Kuchnia białoruska
Dla inwestorów
Projekty inwestycyjne
Ulgi/ Gwarancje dla inwestorów
Glówne kryteria
Akty normatywne i prawne
Rejestracja
Charakterystyka porównawcza opodatkowania
Koszt energii
Rezydenci parku
 
Dla informacji
Strone internetowe o Białorusi
Mapa Białorusi
Firmy turystyczne
Białoruskie Ambasady
Miejsca informacji turystycznej
Hotele/
Gospodarstwa agroturystyczne/
Sanatorium,domy wypoczynku
Restauracji

 

Rejestracja podmiotow gospodarczych

 
Do panstwowej rejestracji komercyjnych i niekomercyjnych organizacji,
jak rowniez komercyjnych organizacji z inwestycjami zagranicznymi, do administracji WSE "Grodnoinwest" dostarcza sie:


1. Oświadczenie o państwowej rejestracji (oświadczenie).
2. Statut (fundatorska umowa – dla komercyjnej organizacji, działającej tylko na podstawie fundatorskiej umowy) dwa egzemplarze bez zaświadczenia notarialnego, jego kopia elektroniczna (format .doc lub .rtf)
3. Legalizowany wyciąg z handlowego rejestru urzędu państwowego lub inny ekwiwalentny dowód statusu prawnego organizacji zgodny z prawodawstwem państwowym (data wypisu powinna być nie dłuższa niż rok przed podaniem oświadczenia) z przetłumaczeniem na język białoruski lub rosyjski (podpis tłumacza poświadcza się notarialnie) – dla fundatorów, którzy są organizacjami zagranicznymi.
4.
  Kopia dowodu osobistego przetłumaczona na język białoruski lub rosyjski (podpis tłumacza poświadcza się notarialnie) – dla fundatorów, którze są osobami fizycznymi.
5. Oryginał lub kopia dokumentu płatniczego, który potwierdza opłatę cła państwowego. (Rekwizyty do opłaty).
 

Przed podaniem do administracji  WSE „Grodnoinwest” dokumentów dla państwowej rejestracji właścicielia mienia, fundatorzy (uczestnicy) tworzący komercyjną lub niekomercyjną  organizację powinni:

 • uzgodnić  z  rejestratorem  nazwę komercyjnej, niekomercyjnej organizacji;
 • okreslić  miejsce rozmieszczenia  komercyjnej, niekomercyjnej organizacji;
 • podjąć decyzję stworzenia komercyjnej, niekomercyjnej organizacji i przygotować jej statut (fundatorska umowa – dla komercyjnej organizacji, działającej tylko na podstawie fundatorskiej umowy);
 • utworzyć fundusz fundatorski (dla komercyjnych organizacji). Przy wniesieniu wpłaty pieniężnej do funduszu – otworzyć czasowe konto (niebankowej kredytowo-finansowej organizacji); przy wniesieniu wpłaty bezgotówkowej do funduszu – prowadzić ocenę wartości wpłaty bezgotówkowej.

Wymagania do określenia rozmiarów i  terminów formowania funduszu fundatorskiego organizacji komercyjnych z inwestycjami zagranicznymi ustanowionymi przez Kodeks inwestycyjny Republiki Białorusi.

Informacja: Rozmiar inwestycji zagranicznych w funduszu organizacji komercyjnej powinien składać składać się w sumie z nie mniej niż 20 000 $ w ekwiwalencie. Fundusz fundatorski powinien być uformowany nie mniej niż na 50% w ciągu roku od dnia państwowej rejestracj,i kosztem wniesienia przez każdego fundatora nie mniej niż 50% swojej części i w pełnej wielkości – przez 2 lata od dnia rejestracji.
 
Dla państwowej rejestracji zmiany i (lub) dodatki w statutach komercyjnych lub niekomercyjnych organizacji  (fundatorskich umowach – dla komercyjnych organizacji, działających tylko na podstawie fundatorskiej umowy) do administracji WSE „Grodnoinwest” dostarcza się:
1. Oświadczenie o państwowej rejestracji (oświadczenie).
2. Dwa egzemplarze zmian i (lub) dodatków, które powinny być wpisane jako zastosowane w statucie (fundatorskiej  umowie – dla komercyjnych organizacji, działających tylko na podstawie fundatorskiej umowy), bez zaświadczenia notarialnego, ich kopia elektroniczna (format .doc lub .rtf). Na żądanie komercyjnej, nie komercyjnej organizacji  statut (umowa fundatorska) może być przedstawiony w nowej wersji.
3. Oryginał świadectwa państwowej rejestracji w razie zmiany nazwy organizacji lub jej reorganizacji.
4. Oryginał lub kopia dokumenta płatniczego, który potwierdza opłatę cła państwowego. (Rekwizyty do opłaty).

 

Rejestracja na rezydenta specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku "Kanal Augustowski"

Dokumenty, które są potrzebne przy przeglądaniu pytań na rejestrację na rezydenta
specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał Augustowski”

Zarządzanie parkiem realizuje się przez urząd państwowy „Administracja WSE „Grodnoinwest”.

Osoby prawne i przedsiębiorcy indywidualni Republiki Białorusi mogą być zarejestrowani jako rezydenci parku.

Do przeglądu pytań o rejestrację na rezydenta specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał Augustowski” osobą prawną lub indywidualnym przedsiębiorcą (dalej – wnioskodawcą)  dostarcza się następujące dokumenty:

1. Oświadczenie w formie zatwierdzonej przez Administrację WSE „Grodnoinwest”.
2. Zapewnienie kopii fundatorskich dokumentów z dostarczeniem oryginalnych dokumentów (dla osób prawnych).
3.
  Kopia świadectwa państwowej rejestracji z dostarczeniem oryginalnych dokumentów.
4. Бизнес-план инвестиционного проекта по форме, утвержденной администрацией СЭЗ "Гродноинвест".

Biznes-plan osoby prawnej lub akcji, którego przekazane do zarządzania urzędem państwowym, podwładnym Rządu Republiki Białorusi, obwodowemu grodzieńskiemu komitetowi wykonawczemu, powinien być przez nich uzgodniony.
5.
  Dokument płatniczy, potwierdzający opłatę cła państwowego za rejestrację jako rezydent wolnej strefy ekonomicznej. (Rekwizyty do opłaty)

 Administracja przegląda dokumenty i wnosi opinię o rejestracji lub odmówieniu rejestracji wnioskodawcy jako rezydenta parku.

   Dokumenty powinny przewidywać:

 • -wielkość inwestycji nie mniejsza niż 200 000 euro

 • projekt inwestycyjny ukierunkowany na stworzenie lub rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej realizowanej  na terenie parku oraz rodzaje działalności zgodne z listem zatwierdzonym przez Radę Ministrów Republiki Białorusi po uzgadnieniu z Prezydentem Białorusi.
 
Porządek przeglądu dokumentów i zawierania umowy o warunkach działalności
w specjalnym turystyczno-rekreacyjnym  parku „Kanał Augustowski”

 

 

Administracja WSE „Grodnoinwest” w okresie 14 dni roboczych od daty dostarczenia dokumentów przegląda je  i  podejmuje decyzję o zawieraniu umowy na warunkach działalności w specjalnym turystyczno-rekreacyjnym parku „Kanał Augustowski” i rejestracji  jako rezydenta parku lub odmówieniu zawarcia umowy i rejestracji  jako  rezydenta  parku.

Forma umowy o warunkach działalności w specjalnym turystyczno-rekreacyjnym parku „Kanał Augustowski” zatwierdza  się  przez Administrację WSE  „Grodnoinwest”.

Umowa powinna  być  zawarta w  okresie  5  dni roboczych od  dnia  otrzymania przez  wnioskodawcę  jego  projektu, ale nie  później niż  10 dni od dnia skierowania projektu umowy do wnioskodawcy. Umowę  zawiera  się na  termin realizacji projektu inwestycyjnego, określonego w  biznesplanie.

Umowa może być przedłużona zgodnie z porozumieniem stron na podstawie  oświadczenia rezydenta  parku, które dostarcza się  do  Administracji nie później niż  na   miesiąc  przed skończeniem terminu  obowiązywania umowy. Do oświadczenia powinien  być dołączony biznesplan realizacji  projektu  inwestycyjnego, utrzymujący uzasadnienie nieodzowności i możliwości przedłużenia jego realizacji.

W wypadku przedłużenia umowy również przedłuża się termin  rejestracji na rezydenta parku.

Świadectwo rejestracji na rezydenta parku  wręcza się rezydentowi parku w ciągu 3 dni roboczych od  dnia jego rejestracji.

W wypadku zniszczenia lub utraty świadectwa administracja na podstawie  pisemnego  oświadczenia   rezydenta parku w ciągu  5 dni roboczych od dnia rejestracji  oświadczenia wydaje duplikat  świadectwa.
Podstawy do podjęcia decyzji  o odmówieniu rejestracji na rezydenta
 specjalnego  turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał Augustowski”
     Podstawami do odmówienia rejestracji wnioskodawcy na rezydenta parku są:
 • Dostarczanie do administracji  niepełnych lub załatwionych niewłaściwym sposobem dokumentów, przewidzianych prawodawstwem

 • Niezgodność projektu inwestycyjnego z wymaganiami prawodawstwa

 • Brak umowy w okresie przewidzianym prawodawstwem

 • Brak w  granicach  terenu parku  lub działki  gruntu w rozmiarze potrzebnym do realizacji  projektu  inwestycyjnego.

Przy podejmowaniu decyzji o odmowie rejestracji wnioskodawcy na rezydenta parku, administracja w terminie 3 dni roboczych pisemnie informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy.

W takim przypadku umowa nie zostanie zawarta, a opłata cła państwowego na rezydenta parku powinna być zwrócona w sposób przewidziany przez prawo.

Decyzja o odmowie zarejestrowania wnioskodawcy na rezydenta parku może być odwołana przez Sąd Handlowy w odpowiednim czasie.

 
Warunki i sposób prowadzenia konkursu

W obecności dwóch lub więcej kandydatów o podobnych projektach inwestycyjnych lub projektów inwestycyjnych ogłoszonych do realizacji na tej samej ziemi  administracja prowadzi konkurs, który ogłasza w mediach na 14 dni przed terminem wprowadzenia.

Przedmiot konkursu, warunki i sposób prowadzenia są określone przez administrację zgodnie z porozumieniem z obwodowym grodzieńskim komitetem wykonawczym.

Ze zwyciężcą konkursu administracja zawiera umowę. Wnioskodawca w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu jest zarejestrowany jako rezydent parku.

 

 

  
 
  Kontakty

Administracja  WSE „Grodnoinwest”
Republika  Białoruś, Grodno  ul. Gorkiego, 91a
tel./fax: +375.152.43-01-75, тел.: +375.152.41-86-87
e-mail: info@grodnoinvest.by


Czas  pracy:
Poniedziałek – Piątek
8.30-13.00   14.00-17.30

 
GI
 
 
Официальный сайт Республики Беларусь | GOIK | GGIK | Pravo
 
 
(C) 2011 Administracja
WSE „Grodnoinwest”
 
Główna || park „Kanał Augustowski”|| Dla turystów || Dla inwestorów || Rezydenci parku ||