Park „Kanał Augustowski” » Dla inwestorów » Podatki
 

Specjalny park turystycznо-rekreacyjny „Kanał Augustowski”

Русский | English | Polski
   
   
   
Główna Kontakt Wiadomości  
Feedback
 
 
 
 
 
 
park „Kanał Augustowski”
Ogólna informacja
Zdjęcia
Teren parku
Dla turystów
Rodzaje turystyki
Trasy turystyczne
Wiza i paszport
Służba celna
Transport
Ubezpieczenie
Klimat/ Czas/ Pieniędze/ Języki
Kuchnia białoruska
Dla inwestorów
Projekty inwestycyjne
Ulgi/ Gwarancje dla inwestorów
Glówne kryteria
Akty normatywne i prawne
Rejestracja
Charakterystyka porównawcza opodatkowania
Koszt energii
Rezydenci parku
 
Dla informacji
Strone internetowe o Białorusi
Mapa Białorusi
Firmy turystyczne
Białoruskie Ambasady
Miejsca informacji turystycznej
Hotele/
Gospodarstwa agroturystyczne/
Sanatorium,domy wypoczynku
Restauracji

Tabela porównawcza  podatków  i  innych  niepodatkowych  płatności  dla  osób  prawnych  Republiki  Białorusi  zgodnie  z  Kodeksem  podatkowym  Republiki  Białorusi 
w  redakcji  Prawa  Białorusi  od  15.10.2010 №174-3 i  Dekretem  Prezydenta  Białorusi  od  26.05.2011.
Rodzaj podatku, opłaty (cła), odpisu Przedsiębiorstwa-rezydenci RB, w tej liczbie przedsiębiorstwa z inwestycjami zagranicznymi Rezydenci specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku  „Kanał Augustowski”
1. Podatek od zysku

18% (pkt 1 Art. 142 Kodeksa Podatkowego Republiki  Białoruś), z dywidendów oraz równowartych im dochodów - 12% (art. 142 pkt 5 KP )

 

 

Zysk  ze sprzedaży towarów (prac, usług) własnej produkcji   jest  zwolniony  z opodatkowania na  okres 5 lat od daty jego ogłoszenia. Po tym okresie zysk ze sprzedaży towarów (prac, usług), jest opodatkowany według stawki zmniejszonej o 50%.  (podp.5.1 Dekret Prezydenta Republiki Białoruś od 26.05.2011 Nr 220)

Ulga  jest używana  pod warunkiem, że data sprzedaży towarów (prac, usług) przypada na okres czynności świadectwa produkcji (prac, usług) własnej wytwórczości (druga część podp.5.3 Dekret od 26.05.2011 Nr 220).

2.Podatek dochodowy zagranicznych osób prawnych,  nie prowadzających działalności w Republice Białoruś w formie przedstawicielstwa :

Potrąca się i przelewa się do budżetu  osobami prawnymi i przedsiębiorcami indywidualnymi, którzy wypłacają dochód zagranicznej osobie prawnej, niedziałającej w Republice Białoruś poprzez przedstawicielstwo.

Potrąca się i przelewa się do budżetu  osobami prawnymi i przedsiębiorcami indywidualnymi, którzy wypłacają dochód zagranicznej osobie prawnej, niedziałającej w Republice Białoruś poprzez przedstawicielstwo.

- opłata za przewóz,fracht, również  za usługi  transportowe

6% od sumy dochodu

Tak samo

- od dywidendów,  dochód z wywłaszczenia części w funduszu założycielskim ;

12% od sumy dochodu

Tak samo

- z długu

10%  od  sumy  dochodu

Tak samo

- inne  dochody

15%  od  sumy  dochodu

Tak samo

3.Podatek od wartości dodanej

0%,10%,20% (art.102 KP)
0% - przy realizacji:
- Towarów, objętych procedurą celną eksportu,również eksportowanych (bez obowiązku ponownego przywozu na terytorium Republiki Białoruś) do państw - członków unii celnej, pod warunkiem udokumentować faktyczny wywóz towarów poza terytorium Republiki Białoruś;
- Prac (usług) przeładowania, załadowania i innych podobnych prac (usług), bezpośrednio związanych ze sprzedażą towarów określonych w ustępie drugim niniejszego punktu;
- eksportowanych usług transportowych, obejmując przewozy tranzytowe oraz eksportowanych prac dotyczących produkcji towarów z surowców  (materiałów) na zlecenie;
- Prac naprawczych i modernizacyjnych samolotów, silników, pociągów, wykonywanych dla organizacji zagranicznych.
Potwierdzeniem wywozu towarów z Republiki Białoruś jest fakt obecności u płatnika dokumentów wymienionych w pkt 2 st.102 KP RB.
Potwierdzeniem wywozu towarów do państw-członków unii celnej jest fakt obecności u płatnika dokumentów wymienionych w  pkt 2 st 1 Protokoła w sprawie procedury nakładania podatków pośrednich oraz mechanizmu kontroli nad ich opłatą  podczas eksportu i  importu towarów w ramach unii celnej.

10%  przy:
- Realizacji  w Republice Białoruś produkcji roślinnej, (za wyjątkiem kwiatów,  roślin ozdobnych), pczelarskiej, hodowli (za wyjątkiem futra) i hodowli ryb;

- Podczas importu na terytorium Republiki Białoruś i (lub) realizacji towarów spożywczych i towarów dla dzieci,wymienionych na liście,zatwierdzonym przez Prezydenta Republiki Białoruś.

0%,10%,20% (art.102 KP)

Zwolnienie z obrotu od realizacji towarów (robot, usług) własnej produkcji na terytorium Republiki Białoruś pod warunkiem, że data sprzedaży towarów (prac, usług) przypada na okres ważności świadectwa.

Zwolnienie z przywozowego cła celnego i podatku od wartości dodanej na przywóz do  Republiki Białoruś sprzętu technologicznego, komponentów i części zamiennych,materiałów do wykorzystania wyłącznie na terytorium Białorusi w celu realizacji na terenie parku  projektów inwestycyjnych wymienionych  na liście, zatwierdzonej przez obwodowy grodzieński  komitet  wykonawczy. Dokumentem potwierdzającym jest zawarcie obwodowego komitetu wykonawczego, wydane dla rezydenta parku.

4. Akcyzy

Według stawek do każdego gatunku produkcji i towaru, podlegających akcyzie (art.112 KP)

Według stawek do każdego gatunku produkcji i towaru, podlegających akcyzie (art.112 KP)

5. Podatek ekologiczny

Według stawek w zależności od wielkości::
- zanieczyszczeń powietrza;
- zrzutów ścieków;
- Przechowywań i unieszkodliwiań odpadów produkcji;
- wwózu na terytorium Republiki Białoruś  substancji niszczących warstwę ozonową, zawartych w produkcjiTak samo

6. Podatek od nieruchomości

1% wartości końcowej budynków i zbudowań (st.185, 188 KP)

Nie uiszcza się (przy obecności ewidencji rozdzielnej) w stosunku do obiektów nieruchomości znajdujących się na terytorium WSE "Grodnoinwest". W stosunku do środków trwałych, które są ulokowane poza granicami terytorium WSE – uiszcza się

 

7. Podatek gruntowy (renta gruntowa)

Podatek gruntowy jest obliczany według stawek (st.196, 197 KP), na podstawie wartości katastralnej gruntu i okolic (w zależności od jakości i lokalizacji działki)
Lokalne rady deputowanych mają prawo powiększać (zmniejszać), ale nie więcej niż dwukrotnie stawkę podatku gruntowego dla niektórych kategorii podatników. Decyzje lokalnych rad deputowanych o powiększeniu stawki podatku od nieruchomości nie stosuje się do osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców, którzy otrzymują pomoc państwa w formie zmiany terminu płatności podatków, cła, opłat celnych i kar, pomocy finansowej z budżetu krajowego  st.201 ¹ KP).

Pobieranie opłaty za ziemię,która jest własnością państwową, odbywa się zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki Białoruś od 01.03.2010 № 101.


Tak samo 

Zwolnione z płacenia za prawo  podpisania umowy arendy działki, znajdującej  w granicach parku.Stawki bazowe rocznej arendy dla gruntów położonych w granicach parku i oferowane do arendy rezydentom dla realizacji projektów  inwestycyjnych ustalowany na podstawie wartości kadastralnej tych terenów na wysokości 0,0025.
8. Odpisy do funduszu ubezpieczenia społecznego ludności 34% od funduszu płac

Tak samo

9. Podatek państwowy

5%, 10%

Rezydenci parku są zwolnione z opłaty państwowej wydawania obcokrajowcom i bezpaństwowców specjalnych zezwoleń na pracę na Białorusi

10. Straty od rolniczej i leśnej produkcji

Osoby prawne i (lub) przedsiębiorcy indywidualni zrekompensują utratę zgodnie z przepisami i współczynnikami.

Ustawodawstwo przewiduje rekompensatę strat po etapach.


Rezydenci parku są zwolnione z rekompensanty strat  produkcji rolnej i (lub) leśnej, spowodowanych wycofaniem gruntów rolniczych i terenów leśnych, rozmieszczonych w granicach parku, w celu realizacji projektu inwestycyjnego, jak również rekompensant, związanych z przeniesienem i wycinaniem sadzeń  na terenach miejscowości (podp. 5.7 Dekreta Prezydenta RB z 26.05.2011 № 220)

11. Odpis offshore

15%
Obiektami opodatkowania odpisem offshore są:
- przelew środków pieniężnych przez rezydenta Republiki Białoruś do nierezydenta Republiki Białoruś, który jest zarejestrowany w strefie offshore, innej osobie według zobowiązania w stosunku do tego nierezydenta lub na konto w strefie offshore;
-wykonanie zobowiązań w formie niepieniężnej w stosunku do nierezydenta Republiki Białoruś, zarejestrowanym w strefie offshore, z wyjątkiem wypadków wykonania przez nierezydenta kontra zobowiązań drogą przelewu na konto rezydenta Republiki Białoruś środków pieniężnych;

-przejście zgodnie z ustawodawstwem praw majątkowych i (lub) zobowiązań zgodnie ze zmianą osób w zobowiązaniu, stronami którego występują rezydent Republiki Białoruś i nierezydent Republiki Białoruś, zarejestrowany w strefie offshore.

 


Tak samo

Uwaga:
* Ulgi określone w pkt 5.1 i pierwszej części 5.3, pkt 5 Rozporządzenia № 220 z 26.05.2011 dotyczące rezydentów parku, nie stosują się do realizacji:
- Wycieczek, zgodnie z którymi szlak turystyczny  całkowicie lub częściowo przechodzi  poza terytorium Republiki Białoruś (z wyjątkiem podróży związanych z turystyką przyjazdową), usług związanych z tworzeniem, organizacją lub realizacją takich wycieczek,  lącznie z usługami reklamowymi, informacyjnami i transportowymi;
- towarów (prac, usług), produkcja których jest  prowadzona  przy użyciu środków trwałych, będących własnością rezydentów parku, z wyjątkiem usług transportowych dla turystyki wyjazdowej i przyjazdowej

  
 
  Kontakty

Administracja  WSE „Grodnoinwest”
Republika  Białoruś, Grodno  ul. Gorkiego, 91a
tel./fax: +375.152.43-01-75, тел.: +375.152.41-86-87
e-mail: info@grodnoinvest.by


Czas  pracy:
Poniedziałek – Piątek
8.30-13.00   14.00-17.30

 
GI
 
 
Официальный сайт Республики Беларусь | GOIK | GGIK | Pravo
 
 
(C) 2011 Administracja
WSE „Grodnoinwest”
 
Główna || park „Kanał Augustowski”|| Dla turystów || Dla inwestorów || Rezydenci parku ||